Сбушники провели обшуки у людей Насірова

Ñîòðóäíèêè ÑÁÓ âîçëå çäàíèÿ Ïå÷åðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ïîñëå çàñåäàíèÿ ñóäà ïî äåëó ýêñ-ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Þðèÿ Ëóöåíêî, â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 27 äåêàáðÿ 2010 ã. 26 äåêàáðÿ îêîëî 13.00 ñîòðóäíèêè ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ ÑÁÓ «Àëüôà» çàäåðæàëè Þðèÿ Ëóöåíêî, êîãäà òîò ïîøåë ãóëÿòü ñî ñâîåé ñîáàêîé èç äîìà, ãäå æèâåò, íà óëèöå Ñòàðîíàâîäíèöêèé. Âî âðåìÿ ïðîãóëêè åãî çàäåðæàëè 11 áîéöîâ «Àëüôû» è, íè÷åãî íå ñîîáùàÿ, ïîñàäèëè â ìèêðîàâòîáóñ è óâåçëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè», - ñîîáùèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü Þðèÿ Ëóöåíêî.  òî æå âðåìÿ, êàê ñîîáùèë îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ Þðèÿ Ëóöåíêî, «îí âûøåë ñ ñîáàêîé è åäâà ïîâåðíóë çà óãîë äîìà, ãäå íåò âèäåîêàìåð âíåøíåãî íàáëþäåíèÿ, êàê èç òàêñè âûñêî÷èëè íåñêîëüêî ìóæ÷èí, êîòîðûå ïîòîì ïîñàäèëè Ëóöåíêî â ìàøèíó è óâåçëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè». Ýêñ-ìèíèñòð óñïåë ïåðåäàòü ñâîåìó ðîäñòâåííèêó ìîáèëüíûé òåëåôîí è ñîáàêó. Þðèþ Ëóöåíêî ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 5 ñò. 191 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû (çàâëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó ãðóïïîé ëèö) è ÷. 3 ñò. 365 ÓÊ Óêðàèíû (ïðåâûøåíèå ñëóæåáíûõ ïîëíîìî÷èé, ïîâëåêøåå òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ). Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà â îòíîøåíèè ýêñ-ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Þðèÿ Ëóöåíêî åùå îäíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò. 364 (çëîóïîòðåáëåíèå âëàñòüþ èëè ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì) Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. 27 äåêàáðÿ Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êèåâà èçìåíèë ìåðó ïðåñå÷åíèÿ ýêñ-ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë Þðèþ Ëóöåíêî ñ ïîäïèñêè î íåâûåçäå íà âçÿòèå ïîä ñòðàæó. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñóäó, Þðèé Ëóöåíêî áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä ñòðàæåé íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ. Ïî ðåøåíèþ ñóäà, â çàë çàñåäàíèé ñìîãëè ïîïàñòü ïðåäñòàâèòåëè òîëüêî òðåõ òåëåêàíàëîâ. Òàêîå ðåøåíèå ñóä ìîòèâèðîâàë îòñóòñòâèåì ìåñò â çàëå. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

СБУ викрила працівників Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України, які торгували інформацією з бази даних митної служби.

Про це пише Економічна правда.

Працівники СБУ та поліція у рамках розслідування хабарництва провели обшуки у приміщеннях Державної фіскальної служби України та за місцями проживання трьох посадовців департаменту.

Під час обшуку правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інші докази продажу посадовцями департаменту через посередників інформації з бази даних митної служби.