У Луцьку Корчинський презентуватиме книгу

Ëèäåð ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Áðàòñòâî" Äìèòðèé Êîð÷èíñêèé íàçûâàåò ñîçíàòåëüíûì îáìàíîì ñâîå çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ïðîäàòü ïîëèòñèëó.
Îá ýòîì îí ñîîáùèë æóðíàëèñòàì â îôèñå ïàðòèè, ãäå äîëæåí áûë ïðîéòè àóêöèîí ïî åå ïðîäàæå.
Êîð÷èíñêèé îòìåòèë, ÷òî êîíñòðóêòèâíàÿ è áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü "Áðàòñòâà" íèêîãäà íå îñâåùàëàñü òàê øèðîêî â ÑÌÈ, êàê åãî çàÿâëåíèå î ïðîäàæå ïàðòèè.
"Ìû âàñ îáìàíóëè. "Áðàòñòâî" íå ïðîäàåòñÿ. Â Óêðàèíå ïðîäàåòñÿ âñå, íî "Áðàòñòâî", âîçìîæíî, åäèíñòâåííàÿ âåùü, êîòîðàÿ íå ïðîäàåòñÿ â Óêðàèíå", - ñêàçàë îí.

Відомий політик Дмитро Корчинський презентує лучанам книгу.

Про це повідомляють організатори рух «Іскра».

У неділю, 27 березня, о 18:00 розпочнеться презинтація книги Дмитра Корчинського «Сяючий шлях». Захід відбудеться у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, що на проспекті Волі, 2.

«Сам захід буде у дещо комбінованій формі, окрім презентації, також буде проведена лекція», – йдеться у повідомленні.

Вхід – вільний.

ZkvcNPMKBEI