Як захиститися від людини, щодо психічного стану якої є підозри

ЗАПИТ:

Я і моя дружина проживаємо поруч з психічно хворою жінкою, на протязі року вона накидалася на нас словесно, ображала останніми словами, писала різні скарги в різні організації, а сьогодні вдарила мою жінку кулаком по плечу, ми написали заяву в поліцію, ми хочемо щоб вони провели психіатричну експертизу, але це не можливо, бо тілесних ушкоджень не видно.Моя жінка вагітна, в неї загроза викидня. Чи можливо якось заборонити їй наближатися до мене і моєї жінки через суд, і все ж таки провести психіатричну експертизу? Дякую.

 

ВІДПОВІДЬ:

Відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно ст.3 ЗУ «Про психіатричну допомогу»кожна особа вважається такою,  яка не має психічного розладу, доки  наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до ст. 11   ЗУ «Про психіатричну допомогу» психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності чи  відсутності  в особи психічного розладу,  потреби в наданні їй психіатричної допомоги,  а також для  вирішення  питання  про  вид такої допомоги та порядок її надання. Психіатричний   огляд   проводиться   лікарем-психіатром   на прохання  або за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років  (малолітньої  особи) – на прохання або за згодою її батьків чи   іншого   законного   представника;  щодо  особи,  визнаної  у встановленому  законом  порядку недієздатною, – на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків  або  іншого  законного  представника  психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) органів опіки та піклування,  яке  може  бути  оскаржено  до  суду.

Психіатричний огляд   особи   може   бути  проведено  без  її усвідомленої згоди або  без  згоди  її  законного  представника  у випадках,  коли  одержані  відомості  дають  достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи  виявляє  реальні  наміри  вчинити дії,  що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно  задовольняти  свої  основні   життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або  завдасть значної  шкоди   своєму   здоров’ю   у   зв’язку   з  погіршенням  психічного  стану  у  разі ненадання їй психіатричної допомоги.

Рішення про  проведення  психіатричного  огляду  особи без її усвідомленої  згоди  або  без  згоди  її  законного   представника приймається  лікарем-психіатром за заявою,  яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого  огляду.  Із  заявою  можуть звернутися  родичі  особи,  яка  підлягає  психіатричному  огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або  без  згоди  її  законного  представника повинна бути подана у письмовій   формі   та   містити   відомості,   що   обгрунтовують необхідність  психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її  законного  представника  від  звернення  до  лікаря-психіатра.

У невідкладних випадках,  коли за одержаними відомостями,  що дають  достатні  підстави  для   обгрунтованого   припущення   про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити  дії,  що  являють  собою безпосередню  небезпеку  для  неї  чи  оточуючих,  або неспроможна самостійно задовольняти свої основні  життєві  потреби  на  рівні, який забезпечує її життєдіяльність,  заява про психіатричний огляд особи може бути усною.  У  цих випадках рішення  про  проведення психіатричного огляду  особи  без  її усвідомленої згоди або без згоди її  законного  представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

У випадках,  коли відсутні дані,  що свідчать про наявність обставин,  передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті,  заява  повинна  бути  подана  у  письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність проведення такого огляду.    У   разі встановлення обгрунтованості   заяви   про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без  згоди її  законного  представника лікар-психіатр направляє  до суду за місцем проживання цієї особи заяву про  проведення психіатричного огляду  особи  в примусовому порядку.  До заяви додається висновок лікаря-психіатра,  який містить обгрунтування  про  необхідність проведення такого огляду  та інші матеріали.  Психіатричний огляд особи проводиться  лікарем-психіатром  у  примусовому  порядку  за рішенням суду.

Відповідно до положення ст. 22 ЗУ «Про психіатричну допомогу» заява лікаря-психіатра  про  проведення психіатричного огляду особи  в  примусовому  порядку  розглядається  судом   за   місцем проживання цієї особи у триденний строк з дня її надходження.Судові справи   щодо   надання   психіатричної   допомоги   в примусовому порядку розглядаються в присутності особи,  щодо  якої вирішується  питання  про  надання  їй такої допомоги.  Участь при розгляді цих справ  прокурора,  лікаря-психіатра  чи  представника психіатричного закладу,  що подав заяву, та законного представника осіб,  щодо яких розглядаються питання,  пов’язані з  наданням  їм психіатричної допомоги, є обов’язковою.

Згідно ст. 21 ЗУ «Про психіатричну допомогу» судово-психіатрична  експертиза в адміністративних, цивільних справах,  у  кримінальному провадженні призначається і проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом.

Аналізуючи судову практику в аналогічних справах, варто зазначити, що суд не задовольняє позовні вимоги  щодо встановлення заборони наближатись до особи на певну відстань, оскільки це не передбачено чинним законодавством.

Відповідно до ст. 23 Цивільного Кодексу Україниособа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Таким чином, виходячи із вище зазначеного, Ви можете звернутись до психіатричного закладуіз заявою про психіатричний огляд особи, в якій обов’язково зазначити  достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу.

Також Ви можете звернутись до суду із позовною заявою про відшкодування моральної шкоди. У позовній заяві  про відшкодування  моральної  (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її  заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується. Обов’язок доказування завдання моральної шкоди покладається на позивача.

Залишити відповідь