Глава Мінінфраструктури подав у відставку

Ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Óêðàèíû Àíäðåé Ïèâîâàðñêèé âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ìåìîðàíäóìà î íàìåðåíèè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ "ÀðñåëîðÌèòòàë Êðèâîé Ðîã" èíâåñòèðîâàòü â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ÃÏ "Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìîðñêîé ïîðò "Îêòÿáðüñê", â Êèåâå, 13 àâãóñòà 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Глава Міністерства інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що подає у відставку.

Про це повідомляє ТСН.

Таку заяву він зробив під час брифінгу. За його словами, він має намір повернутися у бізнес.