Два роки тому «Беркут» розігнав Євромайдан

Áîéöû ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ ìèëèöèè "Áåðêóò" ðàçãîíÿþò ó÷àñòíèêîâ àêöèè â ïîääåðæêó åâðîèíòåãðàöèè Óêðàèíû íà Ìàéäàíå Íåçàâèñèìîñòè â Êèåâå, â íî÷ü íà ñóááîòó, 30 íîÿáðÿ 2013 ã. Íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè â Êèåâå áîéöû ñïåöïîäðàçäåëåíèé æåñòêî ðàçîãíàëè ó÷àñòíèêîâ àêöèè â ïîääåðæêó åâðîèíòåãðàöèè Óêðàèíû. Øòóðì íà÷àëñÿ îêîëî 4-õ ÷àñîâ óòðà. Èçâåñòíî, ÷òî áîëüøå òðèäöàòè ìîëîäûõ ëþäåé çàäåðæàëè è îòâåçëè â Øåâ÷åíêîâñêèé ðàéîòäåë ìèëèöèè. Àêòèâèñòû Åâðîìàéäàíà ðàññêàçàëè, ÷òî îêîëî òðåõ òûñÿ÷ âîîðóæåííûõ ñïåöíàçîâöåâ ïîøëè ïðîòèâ âñåãî íåñêîëüêèõ ñîòåí ìèðíûõ äåìîíñòðàíòîâ. Àêòèâèñòîâ áèëè íîãàìè, ïàëêàìè, ïðèìåíÿëè øóìîâûå ãðàíàòû è ãàç. Äðóãèå àêòèâèñòû ñîîáùàþò, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ "Áåðêóò" ïàòðóëèðóåò ïðèãîðîäû ñòîëèöû â ïîèñêàõ àêòèâèñòîâ. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Два роки тому, 30 листопада 2014 року, коли на Майдані Незалежності залишалося до 400 протестувальників, площу оточили близько 2000 озброєних спецзасобами бійців “Беркуту”, нагадує ТСН.ua.

Під час розгону мітингувальників бійці “Беркуту” застосовували вибухові пакети, били людей кийками, скидали людей на землю з постаменту монументу Незалежності та чавили ногами. При цьому мітингувальників били навіть за кілька сотень метрів від Майдану. Внаслідок розгону було травмовано десятки протестувальників (за офіційними даними Генеральної прокуратури — 79 осіб.

Частина людей, що втекла від “Беркуту”, заховалась у Михайлівському монастирі на Михайлівській площі.

До 4:27 бійці “Беркуту” повністю оточили площу, витіснивши учасників протесту та пропустивши комунальників для встановлення Новорічної ялинки. Близько 5-ої ранку “Беркут” зачищав Хрещатик, б’ючи кийками та нецензурно лаючи присутніх там громадян.