На допит викликали міністра юстиції

×ëåí Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè ÂÐÓ ïî ðàññëåäîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ÌÎÇ Óêðàèíû, íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ôðàêöèè ÂÎ "Áàòüêèâùèíà" Ïàâåë Ïåòðåíêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà òåìó: "Ñîñòîÿíèå ãîñçàêóïîê â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ" â àãåíòñòâå ÓÍÈÀÍ â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 28 îêòÿáðÿ 2013 ã. Âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî ðàññëåäîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè Ìèíçäðàâà.  ðåçóëüòàòå àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà áûëè âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ãîñçàêóïîê ïî íåîáîñíîâàííî çàâûøåííûì öåíàì. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Міністр юстиції України Павло Петренко отримав повістку від Генеральної прокуратури України про виклик на допит у якості свідка.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, – передає УНН.

“Генпрокуратура викликає мене на допит по кримінальній справі про тиск на Конституційний суд України під час розгляду закону про очищення влади (люстрацію) ” – зазначив П.Петренко.

Нагадаємо, народному депутату від фракції “Самопоміч” Євгену Соболєву прийшла повістка від ГПУ на допит 17 листопада, щодо тиску на Конституційний суд при розгляді закону про люстрацію.