У Луцьку виявили невідомих зі списком «мертвих душ», – кандидат

×ëåí èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èùåò ôàìèëèþ â ñïèñêàõ èçáèðàòåëåé â äåíü âíåî÷åðåäíûõ âûáîðîâ ìýðà Êèåâà è äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ñîâåòà íà îäíîì èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Êèåâå â âîñêðåñåíüå, 25 ìàÿ 2008 ã. Êèåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ äîëæíà óñòàíîâèòü ðåçóëüòàòû âûáîðîâ äåïóòàòîâ Êèåâðàäû è âûáîðîâ ìýðà ñòîëèöû íå ïîçäíåå ÷åì íà ïÿòûé äåíü ñî äíÿ âûáîðîâ, òî åñòü äî 30 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî. Ïóáëèêàöèÿ â ïå÷àòè ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîëîñîâàíèÿ è èòîãàõ âûáîðîâ, èçáðàííîãî Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïðåäñåäàòåëÿ, î ðåçóëüòàòàõ ãîëîñîâàíèÿ, ñïèñêà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Êèåâðàäû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì íà äåñÿòûé äåíü ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ - äî 4 èþíÿ âêëþ÷èòåëüíî. Âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ ñîãëàñíî ðåøåíèþ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû îò 18 ìàðòà 2008 ã.Ôîòî Ñåðãåÿ Àëåêñååíêî / ÓÍÈÀÍ

Біля однієї з дільниць Луцька виявили людей, які тримали у руках списки померлих виборців, – стверджує кандидат на посаду міського голови Олександр Кралюк

Як пише Вголос з посиланням на політика, біля дільниці, яка розташована в Луцькій художній школі за адресою вул. Ветеранів, 4, він помітив людей, які тримали у руках списки з виборцями, які померли.

«Був на дільниці, яка міститься у Луцькій художній школі за адресою вулиця Ветеранів,4. Там біля входу стоять хлопці і тримають в руках списки людей, які померли. Невідомо, яким чином ці списки потрапили до їх рук. Також біля тієї ж дільниці я помітив великий автомобіль з номером 13 – номером «Блоку Петра Порошенка». Там же недалеко стоїть і  агітаторка від «Блоку Порошенка», – сказав він.