Україна відновила постачання електрики в Крим, – міністр

Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû Âëàäèìèð Äåì÷èøèí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû â Êèåâå, 7 èþëÿ 2015 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Україна постачає електроенергію в анексований Крим у повному обсязі.

Про це повідомив міністр енергетики Володимир Демчишин у ефірі 5 каналу. Демчишин заявив, що мова про енергетичну блокаду окупованого півострова не йде.

“Є чотири високовольтні лінії, які можуть забезпечити весь обсяг. Дійсно, були пошкоджені три лінії із чотирьох. Проте нашим службам вдалося дуже оперативно їх відновити”, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що 12 жовтня активісти заявили про початок енергетичної блокади Криму. Одна із чотирьох ліній постачання електроенергії – Мелітополь-Джанкой – була пошкоджена невідомими на Херсонщині.

Після того на місце аварії зібралися до сотні активістів, які заважали проводити ремонтні роботи. Тож енергетики вирішили взагалі “заморозити” цю лінію та закільцювали її.