Регіонала Колесніченка кличуть на допит за сепаратизм

Íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, ïðåäñåäàòåëü ìåæôðàêöèîííîãî äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû «Ìåæäóíàðîäíûé àíòèôàøèñòñêèé ôðîíò» Âàäèì Êîëåñíè÷åíêî âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè êíèãè «Êðåñîâàÿ êíèãà ïðàâåäíèêîâ 1939–1945. Îá óêðàèíöàõ, ñïàñàâøèõ ïîëÿêîâ, ïîäâåðãíóòûõ èñòðåáëåíèþ ñî ñòîðîíû ÎÓÍ è ÓÏÀ» è ïðåññ-êîíôåðåíöèè â àãåíòñòâå ÓÍÈÀÍ, â Êèåâå, âî âòîðíèê, 9 èþëÿ 2013 ã.  äîêóìåíòàëüíîé êíèãå Èíñòèòóòà Íàöèîíàëüíîé Ïàìÿòè Ïîëüøè ïðèâåäåíû èìåíà 896 óêðàèíöåâ - ïðàâåäíèêîâ ìèðà, çàùèùàâøèõ ïîëÿêîâ îò ãåíîöèäà ñî ñòîðîíû ÎÓÍ-ÓÏÀ âî âðåìÿ «Âîëûíñêîé ðåçíè», 384 èç êîòîðûõ áûëè çà ýòî óáèòû. Íàðîäíûé äåïóòàò Êîëåñíè÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî «íà ïîäîáíûõ èñòîðèÿõ è ïðèìåðàõ ãóìàíèçìà, ñîñòðàäàíèÿ è òîëåðàíòíîñòè ñëåäóåò âîñïèòûâàòü ìîëîäåæü, ñòðîèòü áóäóùåå Óêðàèíû, îñíîâàííîå íà ñîöèàëüíîì êîìïðîìèññå è ãàðìîíèçàöèè». Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Служба безпеки України опублікувала повістку щодо виклику на допит як підозрюваного колишнього народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка.

Про це повідомляє прес-служба силового відомства, ‒ пише ТСН.

Від скандального екс-політика вимагають з’явитися 17 та 18 вересня 2015 року о 10:00 у Головному слідчому управлінні СБУ.

Колесніченка збираються допитати як підозрюваного за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження щодо причетності колишніх народних депутатів від Партії регіонів та КПУ, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Серед них був і Вадим Колесніченко. 16 січня 2015 року його оголосили у розшук.